ΑρχικήΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣΗ Ρ.Α.Ε. ΖΗΤΑΕΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΣΤΗΝ...

Η Ρ.Α.Ε. ΖΗΤΑΕΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Επιστολή προς την ΔΕΗ  έστειλε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στην οποία αφού αναλύει τους λόγους που έκλεισαν οι μονάδες 1-2 της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη, ζητάει την επαναλειτουργία τους τουλάχιστον για 1500 ώρες το καλοκαίρι του 2011 , για να στηρίξουν το δίκτυο ειδικά στην νότια Ελλάδα.

Από την επιστολή αυτή μαθαίνουμε με τον πιο επίσημο τρόπο πλέον γιατί έκλεισαν οι μονάδες 1-2 και επιτέλους φαίνεται πεντακάθαρα η κοροιδία της ΔΕΗ τόσο στους εργαζόμενους αλλά και στην τοπική κοινωνία.
1  λόγος που έκλεισαν οι μονάδες είναι για να καλυφθούν οι όροι λειτουργίας της νέας μονάδας της ΔΕΗ στο Λαύριο…!!!!!!!!
2  λόγος αυτό που καθαρά αναφέρεται στην επιστολή …οι μονάδες αυτές επηρεάζουν σημαντικά με την λειτουργία τους την οριακή τιμή συστήματος, δηλαδή έκλεισαν λόγω κόστους!

Πουθενά στο κείμενο δεν γίνεται λόγος για ρύπανση, πουθενά για υπολειπόμενες ώρες λειτουργίας.!!!
Μάλιστα για ακόμη μια φορά γίνεται σαφές ότι οι παλιές μονάδες στην Μεγαλόπολη θα είναι απαραίτητες όποτε έχουμε αιχμή φορτίου , μέχρι να λειτουργήσει η νέα μονάδα Φυσικού Αερίου!!
Ασχέτως ωρών λειτουργίας που θα απαιτηθούν!!

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι έχουν μετακινηθεί όλοι οι εργαζόμενοι που λειτουργούσαν τις μονάδες αυτές  , καθώς επίσης  και οι εγκαταστάσεις έχουν σταματήσει να συντηρούνται και πολύ δύσκολα θα επαναλειτουργήσουν πλέον αυτές οι μονάδες χωρίς να έχουν πολλά και σοβαρά προβλήματα!!
Δυστυχώς οι αποφάσεις που πάρθηκαν πριν ένα χρόνο ήταν τελείως λανθασμένες και δημιούργησαν τεράστια προβλήματα , τόσο στους εργαζόμενους , στην κοινωνία του λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης αλλά και στα οικονομικά της Δ.Ε.Η. !!!

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την επιστολή ……

…………………………………………………………………………………………………….

     Κύριε Πρόεδρε,

Στην ανωτέρω επιστολή σας (σχετικό 1) αναφέρεται ότι η ΔΕΗ Α.Ε. προτίθεται να θέσει εκτός λειτουργίας παραγωγικό δυναμικό συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 470 MW, με τους ακόλουθους τρεις (3) διακριτούς τρόπους, προκειμένου να εκπληρώσει τον ειδικό όρο 1 της άδειας παραγωγής της μονάδας V του ΑΗΣ Λαυρίου:
1. Για τη Μονάδα Νο 1 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας προτείνεται η οριστική απόσυρσή της.
2. Για τις Μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ προτείνεται να τεθούν άμεσα στη
διάθεση του Διαχειριστή του Συστήματος, αποκλειστικά για κάλυψη εφεδρειών του
δικτύου της Πελοποννήσου και στη συνέχεια να αποσυρθούν οριστικά.
3. Για τη Μονάδα Ι του ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου προτείνεται να τεθεί σε καθεστώς
εφεδρείας εκτάκτων αναγκών.
Αναφορικά με την «πρακτικά εκτός λειτουργίας» (σχετικό 1) ευρισκόμενη Μονάδα Νο. 1 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, σημειώνουμε ότι δεν έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ 8 της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής της ΔΕΗ, διαδικασία, σύμφωνα με την οποία «όταν η ΔΕΗ προτίθεται να παύσει οριστικά […] τη λειτουργία μονάδας παραγωγής […] οφείλει να γνωστοποιεί στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ τη σκοπούμενη ενέργεια, τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την πραγματοποίησή της, παρέχοντας και κάθε σχετική πληροφορία». Σε κάθε περίπτωση, η ΡΑΕ έχει ήδη δρομολογήσει τη νόμιμη διαδικασία παροχής γνωμοδότησης προς την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. για την έκδοση της αναγκαίας Υπουργικής Απόφασης για την οριστική
απόσυρση της συγκεκριμένης μονάδας.
Αναφορικά με το προτεινόμενο καθεστώς για τις Μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’, σημειώνουμε τα ακόλουθα:
Α. Ο Διαχειριστής του Συστήματος, με την υπ’ αρ. 5187/12.05.2010 (Ι-113088/14.05.2010) επιστολή του (σχετικό 2) θεωρεί ότι η λειτουργία των συγκεκριμένων μονάδων κατά τους θερινούς μήνες του 2011 είναι απαραίτητη για τη στήριξη του Συστήματος στην Πελοπόννησο, και προτείνει τη λειτουργία και των δύο αυτών μονάδων για 1500 ώρες κατά το διάστημα αυτό.
Β. Το καθεστώς που περιγράφεται στην επιστολή σας, ήτοι η θέση των συγκεκριμένων δύο μονάδων στη διάθεση του Διαχειριστή, για την κάλυψη εφεδρειών του δικτύου της Πελοποννήσου, δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη του Κώδικα Διαχείρισης και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εάν επιχειρήσουμε να εντάξουμε το καθεστώς αυτό σε κάποια από τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα, η παρεχόμενη εφεδρεία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προσφέρεται εναλλακτικά:
i. Είτε ως παροχή επικουρικών υπηρεσιών από κατανεμόμενες μονάδες όπως ορίζονται στο τμήμα IV του Κώδικα. Πρόκειται για την παροχή λειτουργικής εφεδρείας
στο πλαίσιο παροχής επικουρικών υπ
ηρεσιών, πρωτεύουσας, δευτερεύουσας ρύθμισης, τριτεύουσας και στατής εφεδρείας, από κατανεμόμενες μονάδες στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας τους. Η καθημερινή λειτουργία των μονάδων αυτών θα αναιρούσε ουσιαστικά το σκοπό του ειδικού όρου 1 του Λαυρίου V, που είναι η μη δυνατότητα της ΔΕΗ να επεκτείνει περαιτέρω το εγκατεστημένο παραγωγικό δυναμικό της, ώστε να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός. Ο περιορισμός της λειτουργίας κατά τους θερινούς μήνες δεν αναιρεί τη διαπίστωση αυτή, αφού κατά το διάστημα αυτό η συνεχής λειτουργία των μονάδων ενδιάμεσου φορτίου που δεν ανήκουν στη ΔΕΗ Α.Ε. είναι επιβεβλημένη και λειτουργικά επωφελής. Μέσω της λειτουργίας τους για τη στήριξη του Συστήματος σε τοπικό επίπεδο, οι Μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης θα δύνανται να επηρεάζουν ουσιωδώς την Οριακή Τιμή του Συστήματος. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η θέση των μονάδων αυτών στη διάθεση του Διαχειριστή για την παροχή λειτουργικής εφεδρείας δεν δύναται να
θεωρηθεί ότι ικανοποιεί το σκοπό και το γράμμα του ειδικού όρου 1 της άδειας
παραγωγής του Λαυρίου V, καθώς προϋποθέτει τη συνεχή λειτουργία των μονάδων αυτών, και επιπρόσθετα δημιουργεί προϋποθέσεις για τη συμπίεση των εσόδων των μονάδων ενδιάμεσου φορτίου από τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, κατά την εμπορικά πιο σημαντική περίοδο του έτους.
ii. Είτε ως παροχή επικουρικών υπηρεσιών από συμβεβλημένες μονάδες για την παροχή συμπληρωματικής ενέργειας. Οι επισημάνσεις μας της προηγούμενης παραγράφου αναφορικά με τη λειτουργική εφεδρεία ισχύουν ομοίως και σε αυτή την περίπτωση.
Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε το γεγονός ότι οι σχετικές συμβάσεις συνάπτονται κατόπιν διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 151 του Κώδικα, η σκοπιμότητα διεξαγωγής του οποίου κατά την παρούσα χρονική στιγμή θα ήταν ιδιαίτερα αμφίβολη, αφού θα επρόκειτο πιθανότατα για διαγωνισμό με μοναδικό συμμετέχοντα τη ΔΕΗ Α.Ε. με τις δύο Μονάδες της, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας εγκατάστασης παραγωγικού δυναμικού από τυχόν άλλους ενδιαφερόμενους κατόχους αδειών παραγωγής σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα (πριν, δηλαδή, το καλοκαίρι του 2011).
iii. Είτε από μονάδες εφεδρείας εκτάκτων αναγκών, κατά τα άρθρα 153 και 317 του ΚΔΣΣΗΕ.
Οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται ρητά για μονάδες της ΔΕΗ που αντικαθίστανται από σύγχρονο παραγωγικό δυναμικό.
Από την ανωτέρω ανάλυση συνάγεται ότι η μοναδική άλλη επιλογή, πέραν της οριστικής απόσυρσης, η οποία μπορεί να ικανοποιήσει τον ειδικό όρο 1 της άδειας παραγωγής του Λαυρίου V, είναι η θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 153 και 317 του Κώδικα. Ωστόσο, τυχόν θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών αυτών των δύο μονάδων, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, δεν θα επιτρέψει στο ΔΕΣΜΗΕ να τις διαχειριστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του Συστήματος της Πελοποννήσου,
ανάγκες οι οποίες, κατά τον ίδιο το Διαχειριστή, επιβάλλουν τη λειτουργία των μονάδων Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης για 1500 ώρες, κατά τους θερινούς μήνες του προσεχούς έτους.
Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σύμφωνα με τις προτάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. οι
προϋποθέσεις εφαρμογής του ειδικού όρου 1 της άδειας παραγωγής του Λαυρίου V δύναται να συντρέξουν μόνο μετά το καλοκαίρι του 2011, θεωρούμε απαραίτητο να προτείνει η ΔΕΗ άλλη μονάδα, κατάλληλης ισχύος, στη θέση των Μονάδων Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, των οποίων η απόσυρση ή η θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών ίσως είναι πιο εύλογο να λάβει χώρα στο πλαίσιο της αναμενόμενης θέσης σε εμπορική λειτουργία, μέσα στο 2012, της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου στη Μεγαλόπολη.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
περαιτέρω συζήτηση του θέματος.

Με εκτίμηση,
O Πρόεδρος της ΡΑΕ
Δρ. Nίκος Βασιλάκος

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,842ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,364ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια