ΑρχικήΔΕΗΕρώτηση Πετράκου για την έλλειψη προσωπικού στις μονάδες του ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Ερώτηση Πετράκου για την έλλειψη προσωπικού στις μονάδες του ΑΗΣ Μεγαλόπολης

«Η κυ­βέρ­νη­ση και Δι­οί­κη­ση της ΔΕ­Η Α.Ε. με τις α­πο­φά­σεις τους αλ­λά και τις μνη­μο­νια­κές δε­σμεύ­σεις για μη πρόσ­λη­ψη νέ­ου προ­σω­πι­κού στην ΔΕ­Η Α.Ε. θέ­τουν σε με­γά­λο κίν­δυ­νο την α­σφά­λεια της 4ης Μο­νά­δας του Α­ΗΣ Με­γα­λό­πο­λης – Β, αλ­λά και την σω­μα­τι­κή α­κε­ραι­ό­τη­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην μο­νά­δα αυ­τή.» Το­νί­ζει στην ε­ρώ­τη­ση που κα­τέ­θε­σε στην βου­λή ο βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος προς τον  Υ­πουρ­γό Πε­ρι­βάλ­λον­τος Ε­νέρ­γειας και Κλι­μα­τι­κής Αλ­λα­γής.

Α­κο­λου­θεί η ε­ρώ­τη­ση του κ. Πε­τρά­κου:

ΘΕ­ΜΑ: «Εί­ναι ε­πι­τα­κτι­κή η α­νάγ­κη για πρόσ­λη­ψη προ­σω­πι­κού στις μο­νά­δες του Α­ΗΣ Με­γα­λό­πο­λης».

Η κυ­βέρ­νη­ση και Δι­οί­κη­ση της ΔΕ­Η Α.Ε. με τις α­πο­φά­σεις τους αλ­λά και τις μνη­μο­νια­κές δε­σμεύ­σεις για μη πρόσ­λη­ψη νέ­ου προ­σω­πι­κού στην ΔΕ­Η Α.Ε. θέ­τουν σε με­γά­λο κίν­δυ­νο την α­σφά­λεια της 4ης Μο­νά­δας του Α­ΗΣ Με­γα­λό­πο­λης – Β, αλ­λά και την σω­μα­τι­κή α­κε­ραι­ό­τη­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην μο­νά­δα αυ­τή.

Η κυ­βέρ­νη­ση α­πα­ξι­ώ­νει την ΔΕ­Η συ­νε­χώς, κα­θώς εκ­ποι­εί τμή­μα­τα της ΔΕ­Η ό­πως ο ΑΔ­ΜΗ­Ε, η «Μι­κρή ΔΕ­Η» και σε ό­τι α­πο­μέ­νει το α­πα­ξι­ώ­νει ώ­στε στα­δια­κά να στα­μα­τή­σει να λει­τουρ­γεί.

Σύμ­φω­να με α­να­κοί­νω­σή του Σω­μα­τεί­ου Ο­ρυ­χεί­ων Σταθ­μών της ΔΕ­Η Με­γα­λό­πο­λης και της Ε­ΤΕ/ΔΕ­Η – ΤΔΕ Α­ΗΣ Μ-Β  σο­βα­ρά προ­βλή­μα­τα  δη­μι­ουρ­γούν­ται στον Α­ΗΣ Μ – Β  α­πό την έλ­λει­ψη προ­σω­πι­κού για την κά­λυ­ψη βα­σι­κών θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας στον Το­μέ­α Λει­τουρ­γί­ας και Συν­τή­ρη­σης με α­πο­τέ­λε­σμα η μη έγ­και­ρη κά­λυ­ψη τους να δη­μι­ουρ­γεί με­γά­λο κίν­δυ­νο για την α­σφά­λεια της Μο­νά­δας, αλ­λά και για την σω­μα­τι­κή α­κε­ραι­ό­τη­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων. Η μη ε­πάν­δρω­ση με προ­σω­πι­κό προσ­λαμ­βά­νει α­νη­συ­χη­τι­κές δι­α­στά­σεις.

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι της ΔΕ­Η Α.Ε. αν­τι­λαμ­βα­νό­με­νοι το δι­α­κύ­βευ­μα ερ­γά­ζον­ται ε­δώ και με­γά­λο χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα σε δύ­σκο­λες και αν­τί­ξο­ες ερ­γα­σια­κές συν­θή­κες και πά­νω α­πό τις φυ­σι­ο­λο­γι­κές τους δυ­να­τό­τη­τες.

Οι θέ­σεις στις ο­ποί­ες α­παι­τεί­ται να γί­νει πρόσ­λη­ψη νέ­ου προ­σω­πι­κού εί­ναι:

•  Στη θέ­ση του Χει­ρι­στή (Ερ­γο­δη­γός – Αρ­χι­τε­χνί­της) Η­λε­κτρι­κού Πί­να­κα κα­θώς για πολ­λούς μή­νες έ­χουν μεί­νει 4 ερ­γα­ζό­με­νοι αν­τί για 5.

• Στη θέ­ση του Η­λε­κτρο­τε­χνί­τη φυ­λα­κής έ­χουν μεί­νει ε­δώ και 2 χρό­νια 3 ερ­γα­ζό­με­νοι, με συ­νέ­πεια να ερ­γά­ζον­ται το δι­ά­στη­μα αυ­τό συ­νε­χό­με­να με 12ωρα.

•  Στις θέ­σεις του Β.Μ.Φ., των Χει­ρι­στών Πί­να­κα Λέ­βη­τα, Στρο­βί­λου και Ε­πι­τη­ρη­τών Στρο­βί­λου υ­πάρ­χουν 4 αν­τί για 5 ερ­γα­ζό­με­νοι.

•­   Στον Το­μέ­α  Χη­μεί­ου, οι Χει­ρι­στές Κα­τερ­γα­σί­ας ύ­δα­τος αν­τί για 5 φυ­λα­κές με 3 ερ­γα­ζό­με­νους που υ­πήρ­χαν α­πό την αρ­χή λει­τουρ­γί­ας της Μο­νά­δας ε­δώ και 10 μή­νες έ­χουν μεί­νει σε 4 φυ­λα­κές και με­τά α­πό 2 μή­νες λό­γω συν­τα­ξι­ο­δό­τη­σης θα μεί­νουν με 2 ά­το­μα σε κά­θε φυ­λα­κή και μά­λι­στα θα α­να­λά­βουν και έρ­γο της V Μο­νά­δας.

• Στη V Μο­νά­δα ε­δώ και 8 μή­νες έ­χει ξε­κι­νή­σει εκ­παί­δευ­ση με 13 ά­το­μα αν­τί των 20 που α­παι­τούν­ται. Σή­με­ρα  συ­νε­χί­ζουν την εκ­παί­δευ­ση 10 ά­το­μα.

Η κά­λυ­ψη του η­λε­κτρο­τε­χνί­τη φυ­λα­κής τις τε­λευ­ταί­ες μέ­ρες γί­νε­ται πε­ρι­στα­σια­κά α­πό Αρ­χι­τε­χνί­τες, εί­τε α­πό Αρ­χι­τε­χνί­τη που εκ­παι­δεύ­ε­ται για την V Μο­νά­δα, εί­τε α­πό αρ­χι­τε­χνί­τη της Η­λε­κτρο­λο­γι­κής Συν­τή­ρη­σης.

Τέ­λος, τα συ­νερ­γεί­α της Συν­τή­ρη­σης έ­χουν α­πο­δυ­να­μω­θεί α­πό προ­σω­πι­κό, α­φού τα προ­η­γού­με­να χρό­νια αρ­κε­τοί ερ­γα­ζό­με­νοι με­τα­κι­νή­θη­καν στον Το­μέ­α Λει­τουρ­γί­ας για να κα­λύ­ψουν τα υ­πάρ­χον­τα κε­νά.

Η πρό­θε­ση της Το­πι­κής Δι­εύ­θυν­σης για ε­νο­ποί­η­ση των 2 Συ­νερ­γεί­ων (του Συ­νερ­γεί­ου Λε­βή­των με το Συ­νερ­γεί­ο Τέ­φρας – Λι­γνί­τη της Μ/Σ) δεν θα προ­σφέ­ρει κά­ποι­ο λει­τουρ­γι­κό α­πο­τέ­λε­σμα. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι δι­α­φω­νούν με την πρό­θε­ση της Το­πι­κής δι­εύ­θυν­σης για ε­νο­ποί­η­ση του Συ­νερ­γεί­ου Λε­βή­των με το Συ­νερ­γεί­ο Τέ­φρας – Λι­γνί­τη της Μ/Σ και αυ­τό κα­θώς, η δι­άρ­θρω­ση των Συ­νερ­γεί­ων έ­χει α­πο­δει­χτεί α­κα­τάλ­λη­λη.

Η πα­ρα­πά­νω κα­τά­στα­ση εί­χε σαν α­πο­τέ­λε­σμα 1 ερ­γα­ζό­με­νος της μο­νά­δας να εμ­πλα­κεί σε σο­βα­ρό τρο­χαί­ο α­τύ­χη­μα και 2 ερ­γα­ζό­με­νοι να εκ­δη­λώ­σουν σο­βα­ρά πε­ρι­στα­τι­κά σε βά­ρος της υ­γεί­ας τους ε­ξαι­τί­ας του ε­ξαν­τλη­τι­κού ω­ρα­ρί­ου ερ­γα­σί­ας.

Κα­τό­πιν των πα­ρα­πά­νω ε­ρω­τά­ται ο αρ­μό­διος Υ­πουρ­γός:

Πό­τε θα κα­λυ­φθούν τα υ­πάρ­χον­τα κε­νά στην 4η μο­νά­δα του Α­ΗΣ Με­γα­λό­πο­λης – Β  τό­σο στον Το­μέ­α Λει­τουρ­γί­ας ό­σο και της Συν­τή­ρη­σης με μό­νι­μο τε­χνι­κό προ­σω­πι­κό ή με την με­τα­κί­νη­ση πι­θα­νού δι­α­θέ­σι­μου προ­σω­πι­κού α­πό άλ­λες Υ­πη­ρε­σια­κές Μο­νά­δες;

Για­τί κα­θυ­στε­ρεί η δι­οί­κη­ση στην κά­λυ­ψη των κε­νών θέ­σε­ων με α­πο­τέ­λε­σμα να α­πα­ξι­ώ­νε­ται η ΔΕ­Η Α.Ε. και να τί­θε­ται σε με­γά­λο κίν­δυ­νο η α­σφά­λεια της Μο­νά­δας Α­ΗΣ Με­γα­λό­πο­λη , αλ­λά και η σω­μα­τι­κή α­κε­ραι­ό­τη­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην μο­νά­δα αυ­τή;»

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
791ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ