Kafeneio.gr- Banner 728x180
ΑρχικήΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ, ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ, ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ, ΚΑΜΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» και δημόσια δαπάνη 2.135.000,00 €.

Επίσης, αποφασίστηκε η συμπλήρωση των σχετικών εγγράφων (Τεχνικού Δελτίου του έργου κ.ά) από την Τεχνική Υπηρεσία και την άμεση υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Δημόπουλος πήρε το λόγο και τόνισε ότι: «Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.Κ.Α. με την αριθμ. πρωτ. Οικ.184864/Π88/31.12.2010 Πρόσκληση, με κωδικό 2.11, καλεί τους φορείς του Δημόσιου, του ευρύτερου Δημόσιου και τους ΟΤΑ που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα για την υποβολή προτάσεων δράσεων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΄Αξονα Προτεραιότητας: 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» με Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας: 45 «Διαχείριση και διανομή νερού (πόσιμο νερό)» και 46 «Επεξεργασία Νερού (Λύματα)».

Η συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθενται για την ένταξη
πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 200.000.000,00 € και κατανέμεται ενδεικτικά κατά θεματική προτεραιότητα ή και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως:
Δράσεις ποιότητας νερών: 70.000.000,00 €.
Αναβάθμιση – Επέκταση και κατασκευή νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων: 130.000.000,00 €.
Οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να περιλαμβάνουν μελέτες, έργα, προμήθειες και
παροχή υπηρεσιών.

Οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να αποτελούν ολοκληρωμένα και λειτουργικά
σύνολα έργων. Σε περίπτωση που αποτελεί διακριτό τμήμα ευρύτερου συνόλου έργων θα πρέπει να εξασφαλίζεται και να τεκμηριώνεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα των υπολειπόμενων τμημάτων.
Με την παρούσα πρόσκληση δύνανται να χρηματοδοτηθούν μελέτες που εμπίπτουν στην περίοδο επιλεξιμότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ.
Οι οικισμοί Καρύταινας, Δυρραχίου, Σκορτσινού και Καμάρας του Δήμου Μεγαλόπολης στερούνται υποδομών οργανωμένου δικτύου ακαθάρτων και επεξεργασίας λυμάτων.
Είναι λοιπόν απαραίτητη η κάλυψη αναγκών αποχέτευσης των οικισμών αυτών με πληθυσμό σχεδιασμού περί τους 1.600 κατοίκους (έτος σχεδιασμού το 2031) συνολικά με την κατασκευή τεσσάρων αυτόνομων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων τύπου compact (μιας ανά οικισμό) και των αντίστοιχων δικτύων αποχέτευσης.
Οι οικισμοί αυτοί είναι απομακρυσμένοι και ενδείκνυται η κατασκευή μικρών αυτόνομων συστημάτων βιολογικού καθαρισμού τύπου Compact με στόχο την προστασία των υπόγειων υδροφορέων των πηγών υδροδότησης και γενικότερα της δημόσιας υγιεινής.
Το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αφορά στη μελέτη, κατασκευή και
λειτουργία ενός συστήματος εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στους ανωτέρω οικισμούς του Δήμου.

Με βάση την πρόσκληση 2.11 με Α.Π.: Οικ. 184864/Π88/31-12-2010 της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ, προτείνουμε την υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ, ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ, ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ, ΚΑΜΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» και δημόσια δαπάνη 2.135.000,00 ευρώ στο ανωτέρω πρόγραμμα..
Η πρόταση που θα υποβληθεί περιλαμβάνει 5 υποέργα/συμβάσεις:
1ο Υποέργο
– Ολοκληρωμένη προμελέτη ΕΕΛ, οριστική μελέτη δικτύων και υποστηρικτικές μελέτες.
– Προεκτιμώμενο κόστος 325.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
2ο Υποέργο
– Ολοκληρωμένο το δίκτυο αποχέτευσης, προσαγωγής λυμάτων και απαγωγής
επεξεργασμένων λυμάτων και Βιολογικό καθαρισμός σε κανονική λειτουργία.
– Προεκτιμώμενο κόστος 1.600.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
3ο Υποέργο
– Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της πράξης και έως την λήξη και αποπληρωμή αυτής.
– Προεκτιμώμενο κόστος 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
4ο Υποέργο
– Συνδέσεις με τα δίκτυα ΟΚΩ
– Προεκτιμώμενο κόστος 50.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
5ο Υποέργο
– Την αγορά του γηπέδου που προβλέπεται στην ΠΠΕΑ
– Προεκτιμώμενο κόστος 60.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η υποβολή της ανωτέρω πρότασης και του σχετικού φακέλου είναι απαραίτητη και για προσπάθεια εξασφάλισης χρηματοδότησης του έργου αλλά και της μελέτης για την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού τύπου compact στους ανωτέρω οικισμούς του Δήμου μας.
Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται ίδια συμμετοχή του Δήμου και με βάση τα παραπάνω θεωρείται ότι η προτεινόμενη ενέργεια είναι η καταλληλότερη και η πλέον ενδεδειγμένη για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και προτείνεται η έγκρισή της.
Προτείνεται δε η συμπλήρωση των σχετικών εγγράφων από την Τεχνική Υπηρεσία και η άμεση υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.
Κατόπιν τούτων, προτείνουμε τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την
υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση 2.11 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την χρηματοδότηση της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ, ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ, ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ, ΚΑΜΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ποσού 2.135.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία και παρακαλούμε για την έγκρισή της και την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα.»
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φουσέκης, επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, συμφωνεί με την υποβαλλόμενη πρόταση με την παρατήρηση ότι και ο οικισμός Νεοχωρίου Φαλαισίας για υδρογεωλογικούς παράγοντες είναι επιλέξιμος κατά προτεραιότητα.

Πηγή : Αρκαδικές Ειδήσεις –  www.arcadiaportal.gr.

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,835ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,361ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια