Διαγωνισμός για τη συντήρηση ΕΟ Τρίπολης – Καλαμάτας

0
160

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ » Προϋπολογισμού Μελέτης : Εκατόν Είκοσι χιλιάδων Ευρω ( Αρ. : 120.000 € ).

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο, κλπ. ) από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός 2ο χλμ. Τρίπολης – Περιθωρίου,όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την 21-05- 2015, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 2.30 μμ. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2713
– 610343, FAX : 2713-610342 . Αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυρίμη Ελένη.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 26 -05 -2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός 2ο χλμ. Τρίπολης – Περιθωρίου, Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ( σε ακέραιες μονάδες ) κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 ( ΚΔΕ ).

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις :
► Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σαν κοινοπραξία, εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του ΥΠΕΧΩΔΕ αφ’ όσον ανήκουν σε ανάλογη τάξη στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
► Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια ( ποιοτικά και ποσοτικά ) με το δημοπρατούμενο και σε ανάλογη τάξη και σε κατηγορία του
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
► Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418 /84 όπως ισχύει σήμερα ( αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας )

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1951,22 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα ( 9 ) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερών , μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα ( 9 ) μήνες .

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΣΑΕΠ 526 της Π.Ε. Αρκαδίας.Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελ/σου.

από το ArcadiaPortal.gr

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here