Διαγωνισμός για την ανάθεση έργου ‘’Συνδέσεις παροχών από κεντρικό εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στο ρολόι οικιών της Δ.Κ. Μεγαλόπολης”

2
190

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση τουέργου ‘’Συνδέσεις παροχών από κεντρικό εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στο ρολόι οικιώντης Δ.Κ. Μεγαλόπολης” προϋπολογισμού μελέτης (40.800,00)€ συμπεριλαμβανομένης τηςαναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01-06-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξηεπίδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης στην Μεγαλόπολη και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, επί τωντιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης (άρθρο 125 του Ν. 4412/2016).

Στο διαγωνισμό δικαιούται να συμμετάσχουν Οικονομικοί φορείς ή ενώσεις αυτών, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο (ΜΕΕΠ), εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑη Η/Μ.

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (άρθρα 105 & 106του Ν. 3669/2008) του ανάλογου ποσού, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ η Η/Μ.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (άρθρο 72 παρ. 1 τουΝ.4412/2016).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.Ως κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

δείτε την περίληψη διακήρυξης ΕΔΩ

Facebook Comments

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Να το δώσετε και αυτό “στο κορίτσι με το τσιγάρο στ’αυτί ” -ναούμε-.
    Μόνο που πρέπει να προσλάβει και μηχανικό γιατί “Δεν τό’χει… “

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here