Δημ.συμβ.Μεγαλόπολης – Συζήτηση για την πρόταση Κωνσταντινόπουλου περί μοριοδότησης στον ΑΣΕΠ όλων των κατοίκων του Ν. Αρκαδίας

0
240

Σας προσκαλούμε όπως, την 8η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:30 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα γίνει δια περιφοράς, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόταση/παρέμβαση του Βουλευτή Αρκαδίας κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου περί μοριοδότησης στον ΑΣΕΠ όλων των κατοίκων του Ν. Αρκαδίας στο πλαίσιο της μεταλιγνιτικής εποχής της Μεγαλόπολης.

Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), καθώς και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4899) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β’).

Χρόνος Έναρξης Συνεδρίασης: 16:30
Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 17:30

Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: [email protected], ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977368434), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here