ΑρχικήΑΡΘΡΑΔημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στη Μεγαλόπολη με 38 θέματα

Δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στη Μεγαλόπολη με 38 θέματα

Σας προσκαλούμε όπως, την 30η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα γίνει δια ζώσης , προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

1.Κατανομή πίστωσης ποσού 199.840,40€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2022 (Ι΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

2.Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την εγγραφή ποσού κατανομής 23.424,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) του Υπουργείου Εσωτερικών για τη κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, για το χρονικό διάστημα έως και τον Δεκέμβριο του 2022.

3.Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 1324.001/ «Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των Κ.Ε.Π. Μεγαλόπολης (Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας)» για την εγγραφή πίστωσης χρηματοδότησης ποσού 66.067,20€ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 10-7135.007/ & Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 10-7331.001 για την κάλυψη δαπανών.

4.Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ 00-6443.011 με τίτλο «Εορτασμός Θεοφανείων».

5.Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη ενίσχυση υφιστάμενου ΚΑ 35-6041.000 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ».

6.Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση υφιστάμενων α) Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 20-6211/ «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», β) Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 20-6151.001/ «Προμήθεια ΔΕΗ από είσπραξη τελών» & γ) Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 00-6726.001/ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ (ΚΕΔΕ)».

7.Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση του : ΚΑ: 25-7336.016 με τίτλο «Συντήρηση αντλιοστασίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΔΕ Μεγαλόπολης».

8.Περί συμψηφισμού απαιτήσεων του Δήμου Μεγαλόπολης έναντι καταβληθέντων τελών – Εξέταση του με αριθμ πρωτ. 5194/12-10-2022 εγγράφου της Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε.

9.Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

10.Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το οικ. έτος 2023.

11.Επιβολή του Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (στεγασμένων ή μη) για το οικ. έτος 2023.

12.Επιβολή τελών ύδρευσης –αποχέτευσης και τελών σύνδεσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αντικατάστασης & επισκευής παροχών του Δήμου Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2023.

13.Επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2023.

14.Επιβολή τέλους παραχώρησης χώρου εμποροπανήγυρης Αγ. Κων/νου και Ελένης .για το οικ. έτος 2023

15.Επιβολή τέλους παραχώρησης χώρου εμποροπανήγυρης Αγ. Θεοδώρας Κοινότητας Βάστα για το οικ. έτος 2023

16.Επιβολή τέλους χρήσης Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2023.

17.Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Μεγαλόπολης για το έτος 2023.

18.Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμής ακινήτων εκτός σχεδίου πόλης Μεγαλόπολης και εκτός των οικισμών του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2023.

19.Καθορισμός τιμών για τον υπολογισμό της αξίας ακινήτων των Επιχειρήσεων της ΔΕΗ Α.Ε & της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε για τον υπολογισμό Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους, για το έτος 2023.

20.Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση μιας θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου εμβαδού 12,25 μ2 το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου Μεγαλόπολης της Δ.Ε Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.

21.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016.

22.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016.

23.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016.

24.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016.

25.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016.

26.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πρασίνου του Δήμου για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016.

27.Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023.

28.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023.

29.Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου για το έτος

30.΄Εγκριση κοπής μίας (1) μουσμουλιάς στην Κοινότητα Μεγαλόπολης Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

31.΄Εγκριση κοπής δύο (2) δένδρων (κυπαρισσιών) στο νεκροταφείο Κοινότητας Καράτουλα Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

32.΄Εγκριση κοπής είκοσι (20) δένδρων (πεύκων) στο νεκροταφείο Κοινότητας Λυκαίου Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

33.΄Εγκριση κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στο νεκροταφείο Κοινότητας Χράνων Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

34.΄Εγκριση κοπής ενός (1) δένδρου (ακακίας) πλησίον της κοινοτικής βρύσης και της εκκλησίας στην Κοινότητα Βουτσαρά Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

35.΄Εγκριση κοπής τριών (3) δένδρων (κοντά στο μανδρότοιχο του νεκροταφείου) στην Κοινότητα Σκορτσινού Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

36.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μη εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Λύκαιο και στο Μαίναλο όρος.
*(προτάθηκε από την παράταξη «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος Α΄), σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 12104/07-10-2022 στο Δήμο αίτημά του.

37.Συζήτηση και λήψη απόφασης σε εφαρμογή της Υ.Α. για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.
*(προτάθηκε από την παράταξη «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος Α΄), σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 12104/07-10-2022 στο Δήμο αίτημά του.

38.Συζήτηση και λήψη απόφασης για το νέο Πρόγραμμα εξοικονομώ και ανακαινίζω.
*(προτάθηκε από την παράταξη «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος Α΄), σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 12104/07-10-2022 στο Δήμο αίτημά του.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
790ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ