ΑρχικήΑΡΘΡΑΔημοτικό συμβούλιο την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου με 34 θέματα

Δημοτικό συμβούλιο την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου με 34 θέματα

Σας προσκαλούμε όπως, την 15η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως ένατη τακτική επιχορήγηση έτους 2018, μηνός Σεπτεμβρίου (Θ΄ κατανομή).

2. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 30.320,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2018 (Γ΄ Κατανομή).

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 4.164,24€ από την εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΛΑΓΗΕ) από καταβληθέν ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ λειτουργίας Αιολικού Πάρκου ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ (Α΄ Τριμήνου 2018).

4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 3.361,50€ χρηματοδότησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων.

5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 30.053,84€ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου προερχόμενα από πρόστιμα Πολεοδομίας.

6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 124.550,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου (πρώην ΣΑΤΑ) 5η, 6η, 7η και 8η μηνιαία κατανομή 2018, για την καταβολή δαπανών εκτέλεσης έργων του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

7. Υποχρεωτική αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Μεγαλόπολης για το έτος 2018.

8. ΄Εγκριση της αριθμ. 151/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την καταβολή της δαπάνης καταβολής τηλεφωνικών τελών του Πνευματικού Κέντρου.

9. ΄Εγκριση χρηματοδότησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης από τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2018 του Δήμου Μεγαλόπολης, με το ποσό των 100.000,00€ (Γ΄ δόση), κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’).

10. Διάθεση πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) 1η, 2η, 3η και 4η μηνιαία κατανομή 2018, για την καταβολή δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου.

11. ΄Εγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης κατεπείγουσας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018.

12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας δημοτικών κτιρίων με βελτίωση οικοδομικών στοιχείων Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

13. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας με καθαρισμό δημοτικών δρόμων και τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων στην Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της 29-09-2018» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας με αποκατάσταση του πρανούς και της διατομής οδού Τ.Κ. Ραψομμάτη» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

15. ΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οστεοθυρίδων στο Κοιμητήριο Τ.Κ. Βουτσαρά» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

16. ΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση καπακιών φρεατίων κεντρικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Μεγαλόπολης» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

17. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός λιματολάσπης από δεξαμενή καθίζησης και περιβάλλοντος χώρου βιολογικού καθαρισμού Μεγαλόπολης» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

18. ΄Εγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νεοχωρίου Φαλαισίας, Τ.Κ. Ακόβου και Τ.Κ. Σκορτσινού» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

19. Αλλαγή πηγής χρηματοδότησης σε έργο του Τεχνικού Προγράμματος με τον τίτλο «Αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λεονταρίου».

20. ΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός της οδού Περιβολίων από την είσοδο της Μεγαλόπολης προς τον ΄Αγιο Κωνσταντίνο του Δήμου Μεγαλόπολης».

21. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το Δήμο Μεγαλόπολης έτους 2018» μηνός Σεπτεμβρίου.

22. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μεταφορά Υποχλωριώδους Νατρίου (NaOCI».

23. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση – Υποστήριξη Ιστοσελίδας του Δήμου Μεγαλόπολης».

24. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση απολύμανσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Μεγαλόπολης – Β΄ Φάση».

25. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μίσθωση Χημικών τουαλετών».

26. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες συντήρησης – ελαιοχρωματισμού 2ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

27. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση αντλιοστασίου Τ.Κ. Σκορτσινού».

28. Ορισμός Υπόλογων Διαχειριστών για την κίνηση των Λογαριασμών του Δήμου Μεγαλόπολης στα Πιστωτικά Ιδρύματα/Καταστήματα Μεγαλόπολης. 29. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για τη μεταβίβαση του δωρεάν παραχωρούμενου εξοπλισμένου ασθενοφόρου οχήματος στο Δήμο και όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την κυκλοφορία και τη λειτουργία του.

30. ΄Εγκριση δαπάνης αμοιβής Δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μεγαλόπολης στη δικάσιμο της 16ης Οκτωβρίου 2018 κατά τη συζήτηση αγωγής των 1) Παναγιώτη Μαντζουράνη, 2) Ιωάννη Μαντζουράνη και 3) Παύλου Μαντζουράνη κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.

31. ΄Εγκριση παροχής νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του γραφείου Πολεοδομίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4555/2018 – Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.

32. Ανάκληση της αριθμ. 360/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α΄).

33. Περί παραχώρησης χώρων για σύσταση οικογενειακών τάφων στα Κοιμητήρια του Δήμου Μεγαλόπολης.

34. Περί καταπάτησης ή μη δημοτικού χώρου στην Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίων του Δήμου Μεγαλόπολης- Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 9052/20-07-2018 στο Δήμο αίτησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
792ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ