ΑΡΘΡΑΔημοτικό Συμβούλιο στην Μεγαλόπολη την Δευτέρα 25 Μαΐου με 30 θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο στην Μεγαλόπολη την Δευτέρα 25 Μαΐου με 30 θέματα

Σας προσκαλούμε όπως, την 25η του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 180.376,43€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πέμπτη τακτική επιχορήγηση έτους 2015, μηνός Μαΐου (Ε΄ κατανομή έτους 2015).

2. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 66.700,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2015.

3. Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της επετείου της μάχης της Δραμπάλας στην Τ.Κ. Ακόβου, στις 8/6/2015.

4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση επειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.

5. ΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως δύο μήνες για τις ανάγκες της ναυαγοσωστικής κάλυψης της υπαίθριας πισίνας του Δήμου.

6. Υποστήριξη (συνεργασία – συμμετοχή) από το Δήμο Μεγαλόπολης του αιτήματος του Δήμου Τρίπολης για τη διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021, κατόπιν του από 30/03/2015 εγγράφου του Δήμου Τρίπολης.

7. Έγκριση της αριθμ. 20/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη», περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2015, για την καταβολή επειγουσών αναγκών.

8. Χρηματική Επιχορήγηση του Σωματείου με την επωνυμία «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ¨ΣΑΛΠΙΓΞ¨».

9. Ανάκληση της αριθμ. 57/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Μεγαλόπολης της διαχειριστικής χρήσεως που έληξε 31/12/2014».

10. Περί Ορισμού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Μεγαλόπολης των διαχειριστικών χρήσεων οικ. ετών 2011, 2012.

11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για την ενίσχυση υφιστάμενου και τη δημιουργία νέων Κ.Α. των εξόδων για την καταβολή επειγουσών αναγκών του Δήμου – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

12. Έγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δ. Μεγαλόπολης και των Νομικών του Προσώπων», με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης.

13. Έγκριση εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας ανταλλακτικών εξαρτημάτων αντλιοστασίων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των αντλιοστασίων της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2015 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

14. Έγκριση εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας αντλίας δοσομέτρησης μονάδας αφαλάτωσης στη δεξαμενή θέση Πετρινοβούνι της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2015 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

15. Έγκριση εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας ηλεκτρομαγνητικού – επαγωγικού παροχόμετρου συστήματος χλωρίωσης Τ.Κ. Καρίταινας Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2015 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

16. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας μεταλλικού στεγάστρου διαιρούμενου με τεντόπανο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2015 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

17. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός – Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Γόρτυνος».

18. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός – Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μεγαλόπολης».

19. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός – Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Φαλαισίας».

20. 1η Τροποποίηση της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER Βόρειας Πελοποννήσου για την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Κωτιλίου» (Δράση L321-1, κωδικός ΟΠΣΑΑ: 180119).

21. Έγκριση Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση δικτύων ύδρευσης με κατασκευή δεξαμενής Τ.Δ. Καρίταινας».

22. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση Δημοτικού Φωτισμού με τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης πλησίον Ο.Σ.Ε..

23. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση Δημοτικού Φωτισμού με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και μέτρησης στη Τ.Κ. Ατσιχόλου, πλησίον Ι.Μ. Καλαμίου.

24. Έγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης, έξω από το ανοιχτό στάδιο στο ανατολικό άκρο της περίφραξης.

25. Έγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Λυκοσούρας, θέση Μάρμαρα.

26. Έγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Μακρυσίου, εντός ιδιοκτησίας Καρακύκλα Αναστασίου.

27. Έγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. ΄Ισαρη, πλησίον οικίας Γιαλαμά Γιαννούλας.

28. Κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μεγαλόπολης.

29. Έγκριση ρύθμισης οφειλών της «Π.Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και της «Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατόπιν αιτήσεων στα πλαίσια των ρυθμίσεων του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 (Α΄ 32).

30. Έγκριση ρύθμισης χρεών οφειλετών του Δήμου στα πλαίσια των ρυθμίσεων του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 (Α΄ 32).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,764ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,330ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ