ΑρχικήΑΡΘΡΑΔημοτικό συμβούλιο στην Μεγαλόπολη την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου με 38 θέματα

Δημοτικό συμβούλιο στην Μεγαλόπολη την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου με 38 θέματα

Σας προσκαλούμε όπως, την 19η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1.Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 13085/24-10-2018 στο Δήμο Αίτησης, για την κατάργηση ή τη νομιμοποίηση της οδού Αγίου Γεωργίου στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης.

2.Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2018, μηνός Οκτωβρίου (Ι΄ κατανομή).

3.Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 178.357,31€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής -Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018.

4.Υπογραφή Σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων από ανταποδοτικά τέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 ν. 4257/2014) για την εξασφάλιση υλοποίησης της Σύμβασης «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαλόπολης» και Σύμβασης Μεσεγγύησης για τη σύσταση Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow account) κατάθεσης των εκχωρούμενων απαιτήσεων από ανταποδοτικά τέλη. Εξουσιοδότηση για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων Ενεχυρίασης Απαιτήσεων και Μεσεγγύησης».

5.Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΄Εργου (ΕΠΠΕ) για τις ανάγκες υλοποίησης της υπηρεσίας «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαλόπολης».

6.΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

7.΄Εγκριση της αριθμ. 38/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης», περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την καταβολή της δαπάνης προμήθειας ελαστικών.

8.΄Εγκριση της αριθμ. 173/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. και την καταβολή της δαπάνης της εκδήλωσης στη μνήμη των πεσόντων της Εθνικής Αντίστασης στον οικισμό Καμαρίτσας του Δήμου Μεγαλόπολης.

9.΄Εγκριση της αριθμ. 175/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την καταβολή της δαπάνης της προμήθειας έγχρωμου φωτοτυπικού μηχανήματος.
10.΄Εγκριση της αριθμ. 176/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. και την καταβολή δαπανών της τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη του Αεροπόρου Γρ. Βαλκανά στην Τ.Κ. Χράνων.

11.΄Εγκριση της αριθμ. 181/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία Κ.Α.Ε. και την καταβολή της δαπάνης μίσθωσης server για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών.

12.Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. και τη δημιουργία πιστώσεων για την καταβολή δαπανών εκτέλεσης έργων του Δήμου κατόπιν διαταγών πληρωμής.

13.Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. και τη δημιουργία πιστώσεων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών μισθοδοσίας.

14.Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταφορά πιστώσεων στη Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

15.Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εξασφάλιση απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας με τίτλο «Επισκευή του υπ΄ αριθμ. ΚΗΟ 9899 Φορτηγού IVECO του Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

16.Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εξασφάλιση απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φαρμάκων και επεμβάσεις εντομοκτονιών και μυοκτονιών του Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

17. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εξασφάλιση απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μοκετών για το κλειστό γυμναστήριο της Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

18.Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εξασφάλιση απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες Υποβολής Δήλωσης για Ρύθμιση με το Ν. 4495/17 του Παιδικού Σταθμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 .

19.Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εξασφάλιση απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Αποφράξεις φρεατίων και αγωγών αποχέτευσης και καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων απορροής ομβρίων» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

20.Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εξασφάλιση απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του κεντρικού δικτύου ύδρευσης της Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

21. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. και την εξασφάλιση απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Γόρτυνος» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

22.΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το Δήμο Μεγαλόπολης έτους 2018» για επίσκεψη μηνός Νοεμβρίου 2018.

23.΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ετήσια ανανέωση συνδρομής του Δήμου Μεγαλόπολης στην ηλεκτρονική βάση Νομικών πληροφοριών e-dimos».

24.΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση και Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2018».

25.΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσία παροχής προηγμένων ψηφιακών υπογραφών».

26.Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μεταφορά Υποχλωριώδους Νατρίου (NaOCI».

27.΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε δημοτικούς δρόμους του Δήμου».

28.΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση μονάδας αφαλάτωσης Δ.Ε. Φαλαισίας».

29.΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας δημοτικών κτιρίων με βελτίωση οικοδομικών στοιχείων Δήμου Μεγαλόπολης».

30.΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός και υγρομόνωση δεξαμενών της Δ.Ε. Μεγαλόπολης».

31.΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής και εντοπισμού φρεατίων αποχέτευσης υπό του καταστρώματος των οδών Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

32. Ανανέωση της συνεργασίας και διατήρησης των λογαριασμών όψεως του Δήμου Μεγαλόπολης στο Πιστωτικό ΄Ιδρυμα της Τράπεζας Eurobank – Υποκατάστημα Μεγαλόπολης, με τους υφιστάμενους προνομιακούς όρους (επιτόκιο καταθέσεων, όροι ταμειακής διαχείρισης και ενίσχυση του έργου του Δήμου).

33.Λήψη απόφασης για τη μερική αναπροσαρμογή της επιβαλλόμενης μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) του Παιδικού Σταθμού Μεγαλόπολης που λειτουργεί στο πλαίσιο του Καταστατικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη».

34.Αποδοχή της δωρεάν παραχωρούμενης τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας των α) Ευγενίας Ισαριώτου του Κων/νου, β) Σταυρούλας Ισαριώτου του Κων/νου και γ) Παναγιώτας Πετροπούλου του Ευαγγέλου σε κοινή χρήση του Οικισμού Κοτσιριδίου της Τ.Κ. Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης.

35.Αποδοχή της δωρεάν παραχωρούμενης έκτασης ιδιοκτησίας Θεοδωρόπουλου Θεοφάνη του Παναγιώτη, στο Ο.Τ. 59 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μεγαλόπολης, στο Δήμο Μεγαλόπολης – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 12708/18-10-2018 στο Δήμο Αίτησης.

36.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου δημοτικού ακινήτου για τη πραγματοποίηση της ΄Εκθεσης με τίτλο «ΟΙ ΤΗΝΙΟΙ ΓΛΥΠΤΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΛΕΠΑ» στην Τ.Κ. Καρίταινας – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 14467/13-11-2018 στο Δήμο Αίτησης του Συλλόγου Καρυτινών της Αθήνας και του Πειραιά «Ο Θ. Κολοκοτρώνης».

37.Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 11470/25-09-2018 στο Δήμο Αίτησης της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ζώνης Μεγαλόπολης.

38.Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 2904/19-03-2018 στο Δήμο αίτησης του Πετρόπουλου Γεωργίου του Σπυρίδωνα.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Μαρκολιάς

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,356ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια