ΑρχικήΑΡΘΡΑΔημοτικό συμβούλιο στην Μεγαλόπολη την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου με 33 θέματα και...

Δημοτικό συμβούλιο στην Μεγαλόπολη την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου με 33 θέματα και εκλογή νέου Αντιπροέδρου

Σας προσκαλούμε όπως, την 9η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να διεξαχθεί η προβλεπόμενη διαδικασία κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/ 2010, ήτοι:
1. Εκλογή νέου Αντιπροέδρου για την πλήρωση της κενωθείσας θέσης στο Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου – Τροποποίηση της αριθμ. 325/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

 

Σας προσκαλούμε όπως, την 9η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 39.813,63€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 του ν. 3756/2009) έναντι του συνολικού ποσού της δόσης έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδυτικών δραστηριοτήτων και έργων του Δήμου.

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 31.137,50 € του Υπουργείου Εσωτερικών πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2014 (11η Εντολή μεταφοράς) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 179.273,21€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πρώτη τακτική επιχορήγηση έτους 2015, μηνός Ιανουαρίου (Α΄ κατανομή έτους 2015).

4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 31.137,50€ του Υπουργείου Εσωτερικών πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2015 (1η Εντολή μεταφοράς) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.

5. Αποδοχή & κατανομή πίστωσης ποσού 30.799,28 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2015 του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Π.), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου.

6. Περί επικαιροποίησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της τακτικής 31ης /30-12-2014 Συνεδρίασης και των έκτακτων Συνεδριάσεων της 1ης /20-01-2015 και 2ης/27-01- 2015 του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του νέου Αντιπροέδρου και την πλήρωση της κενωθείσας θέσης στο Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Ορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου & Προέδρου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης»– Τροποποίηση της αριθμ. 336/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου (καθαρισμός οδών, τριγωνικών τάφρων και φρεατίων από φερτά υλικά και καθιζήσεις εδαφών από ακραία καιρικά φαινόμενα).

9. ΄Εγκριση και ψήφιση της δαπάνης διοργάνωσης εκδηλώσεων Εορτασμού των Θεοφανείων στις Δημοτικές Ενότητες Φαλαισίας και Γόρτυνος, του Δήμου Μεγαλόπολης σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2015.

10. ΄Εγκριση και ψήφιση της δαπάνης συμμετοχής του Δήμου στη διοργάνωση Αγώνων Πετοσφαίρισης της Εθνικής Ελλάδος Εφήβων στα πλαίσια προετοιμασίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2015.

11. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος για την κάλυψη βασικών αναγκών σε οικονομικά αδύνατο κάτοικο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 του Κ.Δ.Κ. – Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 361/13-01-2015 αίτησης.

12. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος για την κάλυψη βασικών αναγκών σε οικονομικά αδύνατο κάτοικο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 του Κ.Δ.Κ. – Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 367/13-01-2013 αίτησης.

13. Εξέταση του αριθμ. πρωτ. 407/09.10.2014 Εγγράφου – Αιτήματος του Συλλόγου Ανθοχωριτών Μεγαλόπολης «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

14. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 βάση των απολογιστικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του έτους 2014.

15. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεγαλόπολης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015».

16. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας «Εκχιονισμός Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Μεγαλόπολης».

17. ΄Εγκριση της εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και μεταφορά αλατιού για αποπαγοποίηση δημοτικών δρόμων Δήμου Μεγαλόπολης» – Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

18. ΄Εγκριση προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής τεντών Λαϊκής Αγοράς – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

19. Εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Εργασίες Βελτίωσης και Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού της Εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της επαρχιακής οδού Μεγαλόπολης Περιβολίων».

21. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αποπεράτωση Δικτύου ΄Υδρευσης με Κατασκευή Δεξαμενής Τ.Κ. Καρύταινας».

22. ΄Εγκριση επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος και αναλυτικού προγράμματος ενεργειών υλοποίησης του έργου «Απομακρυσμένη Βοήθεια Ηλικιωμένων και Ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

23. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου «Απομακρυσμένη Βοήθεια Ηλικιωμένων και Ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 489/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

24. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή στέγης και κουφωμάτων στο πυρόπληκτο Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Δ. Αναβρυτού».

25. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου αξίας μέχρι 5.869,41 € για το έτος 2015.

26. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής εργασιών & μεταφορών (παροχή κάθε είδους υπηρεσιών) του Δήμου έτους 2015.

27. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2015.

28. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2015.

29. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό για το έτος 2015.

30. Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου για το έτος 2015.

31. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης της εν ζωή αξίας ζώων και προϊόντων τους που σφάζονται ή καταστρέφονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων στην περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης.

32. Παραχώρηση χώρου δημοτικού κτιρίου για τη στέγαση του Γραφείου του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Βουτσαρά και αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου για την οργάνωση λαογραφικού μουσείου.

33. ΄Εγκριση ανανέωσης εγγραφής του Δήμου Μεγαλόπολης, ως συνδρομητής, σε εφημερίδες.

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,355ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια