ΑρχικήΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 43 ΘΕΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 43 ΘΕΜΑΤΑ

Σας προσκαλούμε όπως, την 25η του μήνα Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 179.273,21 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πέμπτη τακτική επιχορήγηση έτους 2014, μηνός Μαΐου (Ε΄ κατανομή έτους 2014).

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 179.273,21 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έκτη τακτική επιχορήγηση έτους 2014, μηνός Ιουνίου (ΣΤ΄ κατανομή έτους 2014).

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 870,10€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από Πρόστιμα ΚΟΚ από 05/03/2014 έως και 02/05/2014.

4. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 36.640,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2014 (4η Εντολή μεταφοράς) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.

5. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 36.640,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2014 (5η Εντολή μεταφοράς) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.

6. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 36.640,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2014 (6η Εντολή μεταφοράς) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.

7. Αποδοχή πίστωσης ποσού 199.068,13 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) έτους 2013 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδυτικών δραστηριοτήτων και έργων του Δήμου.

8. Αποδοχή πίστωσης & διάθεση πίστωσης ποσού 66.700,00 € από έκτακτες πιστώσεις Εσωτερικών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΣΑΤΑ 2014) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

9. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.713,85 € επιχορήγησης από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για το μήνα Μάρτιο & Απρίλιο 2014.

10. Αποδοχή πίστωσης ποσού 6.860,26 € επιχορήγησης από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για το μήνα Απρίλιο 2014.

11. Αποδοχή πίστωσης ποσού συμμετοχής 49.200,00 € από πιστώσεις 4ου ΕΑΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αναπτυξιακός Προγραμματισμός: Μεγαλόπολης 2020» – Τροποποίηση της αριθμ. 87/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

12. ΄Εγκριση της αριθμ. 21/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, για την εκτέλεση της προμήθειας στεγάστρων και μίας πόρτας για την κάλυψη αναγκών.

13. ΄Εγκριση της αριθμ. 33/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2014 για τη δημιουργία νέου κωδικού και την καταβολή της δαπάνης παραβόλου δημοσίου.

14. ΄Εγκριση της αριθμ. 34/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2014 για την ενίσχυση γραμμένης πίστωσης για την καταβολή της δαπάνης τέλους επιτηδεύματος Νομικών Προσώπων.

15. ΄Εγκριση της αριθμ. 36/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2014 για την εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για το Βρεφονηπιακό.

16. Αίτημα της κας Τσαούση ΄Αννα – Μαρία Τολιάκη για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης.

17. ΄Εγγραφο – Αίτημα του Κοινοτικού Συνδέσμου Δήμου Γόρτυνος για την υλοποίηση εργασιών επισκευής και αναβάθμισης του αντλιοστασίου πλήρωσης της δεξαμενής ύδρευσης της Καρύταινας.

18. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2014.

19. ΄Εγκριση διενέργειας προμήθειας φρέσκου γάλατος – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας – Ανακοινοποίηση στο Ορθό της αριθμ. 117/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

20. Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών συντήρησης & επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Μεγαλόπολης – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

21. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για τη δημιουργία νέων κωδικών για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

22. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2014 με μεταφορά πίστωσης από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. για την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών.

23. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καρύταινας».

24. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή συνδέσεων δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. ΄Ισαρη».

25. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Τ.Κ. Γιανναίων Οικ. ΄Ανω Γιανναίων».

26. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Σκορτσινού».

27. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Οικιστική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δυρραχίου».

28. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επέκταση αποχετευτικού Τ.Δ. Μεγαλόπολης».

29. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Μεγαλόπολης».

30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αξιοποίηση – Ανάδειξη προσπελασιμότητας κάστρου Γαρδικίου Χειράδων».

31. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Οικισμού Ορεστίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή μαντρότοιχων Τ.Δ. Σουλίου».

33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βάγγου».

34. ΄Εγκριση δαπάνης σύνδεσης με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης για την ηλεκτροδότηση νέας παροχής ισχύος 8 KVA (No 1φ) υδατοδεξαμενής στον Οικ. Παλάτου Τ.Κ. Κωτιλίου Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης.

35. ΄Εγκριση δαπάνης επαύξησης ισχύος παροχής από 8 KVA (No 1φ) σε 25 KVA (No 2) ηλεκτροδότησης Κοινοτικού Γραφείου (Σχολείο – Πολιτιστικό Κέντρο) Τ.Κ. Μαλλωτών.

36. ΄Εγκριση δαπάνης σύνδεσης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην Τ.Κ. Βάστα Δ.Ε. Μεγαλόπολης πλησίον οικιών Κατσώλη Δήμητρας και Ζώη Δημητρίου.

37. ΄Εγκριση δαπάνης σύνδεσης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην Τ.Κ. Μακρυσίου (Κάτω Μακρύσι) πλησίον οικίας Μπάζιου Ηλία.

38. ΄Εγκριση δαπάνης σύνδεσης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην Τ.Κ. Παραδεισίων πλησίον οικίας Καλτσώνη Κωνσταντίνας και Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου.

39. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση δημοτικού φωτισμού στην οδό Α. Λάμπρου Δ.Κ. Μεγαλόπολης.

40. Προσαρμογή των παιδικών χαρών του Δήμου Μεγαλόπολης στις τιθέμενες προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται με την με αριθμό 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄931/18.05.2009) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

41. Υπαγωγή βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο στη ρύθμιση του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄).

42. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Πυροσβεστικού Οχήματος του Δήμου Μεγαλόπολης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγαλόπολης.

43. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά τέλη ύδρευσης έτους 2013 Τ.Κ. Νέας Εκκλησούλας Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,842ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,364ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια