ΔΕΗ: Στα 1,68 δισ. οι ετήσιες ζημίες μετά φόρων – Κανονικά η διαδικασία μετασχηματισμού της εταιρείας

0
230

Όπως αναμενόταν, ξεπέρασαν τα 2 δις. ευρώ οι ζημιές προ φόρων της ΔΕΗ κατά το 2019, ζημιές που θα ήταν προφανώς μεγαλύτερες εάν δεν υπήρχε πλήρης αντιστροφή πορείας το τελευταίο τρίμηνο του έτους, οπότε παρατηρήθηκε αισθητή βελτίωση των μεγεθών μετά τα μέτρα που ελήφθησαν για τη διάσωση της επιχείρησης.

Είναι ενδεικτικό ότι το μεγαλύτερο μέρος του επαναλαμβανόμενου EBITDA για το σύνολο του έτους (€333,6 εκατ.) δημιουργήθηκε στο τέταρτο τρίμηνο (€236,8 εκατ.) ως αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν από τον Αύγουστο του 2019 για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ρευστότητας της ΔΕΗ. Το αντίστοιχο EBITDA του Δ’ τριμήνου του 2018 ήταν €44,7 εκατ.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη ΔΕΗ, οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν πέρυσι σε 2,05 δις. ευρώ και μετά φόρων σε 1,68 δις. από καθαρές ζημιές 903 εκατ. ευρώ το 2018. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση, στο Δ’ τρίμηνο του 2019 καταγράφηκαν κέρδη € 26,9 εκατ. έναντι ζημιών € 131,6 εκατ. πέρυσι. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με κύκλους της ΔΕΗ, τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου του 2019 σηματοδοτούν την αντιστροφή της τάσης και αποτυπώνουν την αλλαγή πορείας στην επιχείρηση.

Επίσης, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αποτίμησης της εύλογης αξίας των παγίων του Ομίλου κάθε πέντε έτη, τα αποτελέσματα προ φόρων επιβαρύνθηκαν κατά € 2,1 δισ., αντανακλώντας την ζημιογόνο θέση της λιγνιτικής παραγωγής, η οποία όμως περιορίζεται λόγω του επιταχυνόμενου πλάνου απολιγνιτοποίησης. “Η ζημία αυτή δεν έχει ταμειακή διάσταση. Αντίθετα, η διατήρηση των ζημιογόνων λιγνιτικών μονάδων επιβαρύνει ταμειακά τη ΔΕΗ με €200-300 εκατ. ετησίως. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη υλοποίησης του πλάνου απολιγνιτοποίησης που έχει καταθέσει η ΔΕΗ μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουν ανακοινωθεί”, τόνισαν σχετικά κύκλοι της ΔΕΗ.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ΔΕΗ έλαβε από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της πανδημίας του Covid-19 μέτρα για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής της συνέχειας, ενώ παράλληλα ανέπτυξε πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και προχώρησε σε δράσεις στήριξης της κοινωνίας, των πελατών, και των εργαζομένων της. Ενίσχυσε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, επεκτείνοντας συνεχώς την γκάμα των προσφερόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις από την αδυναμία των πελατών να μεταβούν στα καταστήματα. 

Για το 2020, αναμένεται θετική επίπτωση από την εξοικονόμηση κόστους λόγω της χαμηλότερης τιμής φυσικού αερίου, δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και Οριακής Τιμής Συστήματος. Η διαδικασία μετασχηματισμού, που έχει ανακοινωθεί συνεχίζεται κανονικά με στόχο την μετεξέλιξη της ΔΕΗ σε μια σύγχρονη, υγιή και κερδοφόρα εταιρεία. 

Ακολουθούν λεπτομερώς τα αποτελέσματα της ΔΕΗ για το 2019 (βλέπε το πλήρες αρχείο στο τέλος του κειμένου ως συνοδευτικό):

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2019 για το σύνολο του Ομίλου ενισχύθηκαν από την επιστροφή € 99,3 εκατ. έναντι του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), από την απομείωση ύψους € 243,4 εκατ. της υποχρέωσης για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση, καθώς και από την εκκαθάριση ΥΚΩ παρελθόντων ετών συνολικού ύψους € 122,6 εκατ. (είσπραξη € 194,7 εκατ. για την περίοδο 2007-2011 και επιβάρυνση κατά € 72,1 εκατ. για το 2017). Χωρίς τα ποσά αυτά,το EBITDAσε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώνεται σε € 333,6 εκατ. Αντίστοιχα και για λόγους συγκρισιμότητας με το 2018, το EBITDAτου προηγούμενου έτουςπροσαρμόζεται σε € 403,8 εκατ.

Η επιδείνωση του επαναλαμβανόμενου EBITDA για το σύνολο του έτους οφείλεται πρωτίστως στην μεγαλύτερη δαπάνη για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 λόγω της πολύ σημαντικής αύξησης της τιμής τους η οποία σχεδόν διπλασιάστηκε καθώς επίσης και στην επιβάρυνση του κόστους αγορών ενέργειας από την αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος.

Αντίθετα, θετικά επέδρασαν η ανάκτηση μέρους της αυξημένης δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 μέσω της σχετικής ρήτρας σε πελάτες Μέσης και Υψηλής Τάσης, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν από τον Αύγουστο του 2019, και οι προσπάθειες συγκράτησης του συνολικού κόστους τις επιχείρησης

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρεία έχουν επιλέξει από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο να αποτιμούν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία με βάση αποτιμήσεις της εύλογης αξίας τους. Οι αποτιμήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση κάθε 5 χρόνια. Τα αποτελέσματα της τελευταίας αποτίμησης ενσωματώθηκαν στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2014. Κατά συνέπεια, το 2019 ανατέθηκε σε ανεξάρτητο οίκο η εκτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2019.

Ως αποτέλεσμα της αποτίμησης προέκυψε συνολική υπεραξία για τον Όμιλο ύψους € 1.261 εκατ. η οποία βάσει των ΔΠΧΑ επηρέασε απευθείας τα ίδια κεφάλαια ενώ παράλληλα, ως αποτέλεσμα της αποτίμησης και της ζημιογόνου θέσης του λιγνίτη προέκυψαν απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους € 2.098,8 εκατ. οι οποίες επιβάρυναν τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου. Στο ποσό των € 2.098,8 εκατ. περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η πρόβλεψη αποξήλωσης των εγκαταστάσεων των σταθμών παραγωγής και των ορυχείων καθώς και η πλήρης αποκατάσταση των εδαφικών εκτάσεων των ορυχείων όταν οι εγκαταστάσεις παύσουν να είναι πλέον παραγωγικές. Όλα τα ανωτέρω ποσά δεν έχουν ταμειακή διάσταση. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων του 2019 σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 424,4 εκατ. έναντι ζημιών € 347,3 εκατ. το 2018.

Σημειώνεται ότι, από το δ΄ τρίμηνο 2019, η εικόνα έχει αρχίσει να αντιστρέφεται, καθώς είναι το πρώτο τρίμηνο το οποίο ενσωματώνει πλήρως την θετική επίπτωση των μέτρων που ελήφθησαν, με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνεται σε € 236,8 εκατ. έναντι € 44,7 εκατ. το δ΄ τρίμηνο του 2018, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση, καταγράφηκαν κέρδη € 26,9 εκατ. έναντι ζημιών € 131,6 εκατ.πέρυσι.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γιώργος Στάσσης δήλωσε:

«Το πρώτο 6μηνο του 2019 ήταν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της ΔΕΗ. Η εταιρεία είχε φτάσει στο χείλος της καταστροφής με σοβαρά ερωτήματα για την επιβίωσή της. Σήμερα ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα για το 2019. Ειδικά όμως, τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2019 με EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση ύψους € 236,8 εκατ. σηματοδοτούν την αντιστροφή της πτωτικής πορείας της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για θετική εξέλιξη, η οποία είναι απόρροια των μέτρων που ελήφθησαν από τον Αύγουστο του 2019 και επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας για το σύνολο του έτους που είχαμε ανακοινώσει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της αποτίμησης της εύλογης αξίας των παγίων μας κάθε πέντε έτη, τα αποτελέσματα προ φόρων επιβαρύνθηκαν κατά € 2,1 δισ., αντανακλώντας την ζημιογόνο θέση της λιγνιτικής παραγωγής, η οποία όμως περιορίζεται λόγω του επιταχυνόμενου πλάνου απολιγνιτοποίησης.

Κοιτώντας το επόμενο διάστημα μπροστά μας, είναι βέβαιο ότι η πανδημία του Covid-19 επηρεάζει όλη την οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Από την πρώτη στιγμή, προχωρήσαμε σε δράσεις προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επιχειρησιακή συνέχεια. Αναπτύξαμε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και λάβαμε μέτρα στήριξης της κοινωνίας, των πελατών, και των εργαζομένων μας. Παράλληλα προωθούμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, επεκτείνοντας συνεχώς την γκάμα των προσφερόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, προκειμένου να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από την αδυναμία των πελατών μας να μεταβούν στα καταστήματά μας

Για το 2020, αναμένεται θετική επίπτωση από την εξοικονόμηση κόστους λόγω της χαμηλότερης τιμής φυσικού αερίου, δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και Οριακής Τιμής Συστήματος. 

Παραμένουμε προσηλωμένοι και συνεχίζουμε την διαδικασία μετασχηματισμού που έχουμε ξεκινήσει, προωθώντας την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας. Έτσι, ταυτόχρονα με τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής μας λειτουργίας που είναι σε εξέλιξη, προχωράμε στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ εξασφαλίζοντας στον τελευταίο διαγωνισμό της ΡΑΕ εγγυημένη τιμή και για τα 200 MW του φωτοβολταϊκού πάρκου που θα κατασκευαστεί στην Κοζάνη συνολικής ισχύος 230 MW. Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε μια σύγχρονη, υγιή και κερδοφόρα εταιρεία συνεχίζεται»

από το energypress.gr

Δείτε την αναλυτική έκθεση ΕΔΩ

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here