ΑρχικήΑΡΘΡΑΔήμος Μεγαλόπολης: Παραμένουν στις θέσεις τους οι αντιδήμαρχοι για ακόμα ένα έτος

Δήμος Μεγαλόπολης: Παραμένουν στις θέσεις τους οι αντιδήμαρχοι για ακόμα ένα έτος

Δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια η απόφαση του Δημάρχου Μεγαλόπολης με την οποία ορίζονται οι νέοι αντιδήμαρχοι Μεγαλόπολης , σύμφωνα με την σχετική απόφαση παραμένουν στις θέσεις τους και οι 4 αντιδήμαρχοι που είχαν οριστεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2019.

Συγκεκριμένα:

Ορίζονται οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μεγαλόπολης, με θητεία από 07/09/2020 έως και 06/09/2021:

Τον κ. Δημήτριο Σιέμπο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας:
α) των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ασκούν, και ειδικότερα, των Τμημάτων:
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου
ΚΕΠ (Κεντρικό)
Γραφείων ΚΕΠ που λειτουργούν στις ΔΕ Γόρτυνος & Φαλαισίας
β) του Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας.
γ) του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.
δ) του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, κατά το μέρος άσκησης των αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστασίας
ii. Την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις παραπάνω οργανικές μονάδες, εκτός από αυτά που υπογράφονται: α) με εξουσιοδότηση Δημάρχου, από υπαλλήλους των αντίστοιχων Υπηρεσιών και β) αποκλειστικά από το Δήμαρχο.
iii. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων στις οποίες στεγάζονται οι ανωτέρω Υπηρεσίες, καθώς και για την επάρκεια των, απαραίτητων για τη λειτουργία τους, αναλώσιμων υλικών.

Τον κ. Θεοφάνη Καλογερόπουλο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Έργων και του μεταβιβάζει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
i) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας:
α) οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ασκούν, και ειδικότερα, των Τμημάτων:
Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας.
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, εκτός από τις αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων και Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτός από τις αρμοδιότητες συντήρησης αγροτικού οδικού δικτύου και αποκατάστασης του εσωτερικού οδικού δικτύου (επούλωση λάκκων).
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτός από τις αρμοδιότητες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων, καθώς των εργασιών σήμανσης, διαγράμμισης οδών και τοποθέτησης/συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας.
Ύδρευσης-Αποχέτευσης, κατά το μέρος άσκησης της αρμοδιότητας κατασκευής έργων επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων.
β) του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, κατά το μέρος άσκησης της αρμοδιότητας κατασκευής και συντήρησης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.
γ) του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κατά το μέρος άσκησης της αρμοδιότητας περισυλλογής, δημιουργίας και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων.
ii) Την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις παραπάνω οργανικές μονάδες, εκτός από αυτά που α) υπογράφονται, με εξουσιοδότηση Δημάρχου, από τους προϊσταμένους των αντίστοιχων Υπηρεσιών και β) υπογράφονται εκ του Νόμου αποκλειστικά από το Δήμαρχο.
iii) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων.

Τον κ. Παναγιώτη Μανιάτη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
i) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ασκούν, και ειδικότερα, των Τμημάτων:
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, κατά το μέρος άσκησης των αρμοδιοτήτων Διαχείρισης Κοιμητηρίων
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, στο σύνολο των αρμοδιοτήτων:
Σχεδιασμού & Εποπτείας
Αποκομιδής απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του
Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά το μέρος άσκησης των αρμοδιοτήτων:
συντήρησης αγροτικού οδικού δικτύου
αποκατάστασης βλαβών οδοστρώματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά το μέρος άσκησης των αρμοδιοτήτων:
Επέκτασης, συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου
Εκτέλεσης εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών, καθώς και τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών μέσων, για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών
Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά το μέρος άσκησης αρμοδιοτήτων:
Επισκευής, συντήρησης των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων και των εγκαταστάσεων πόσιμου νερού.
Καταγραφής των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές.
ii) Την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις παραπάνω οργανικές μονάδες, εκτός από αυτά που α) υπογράφονται, με εξουσιοδότηση Δημάρχου, από τους προϊσταμένους των αντίστοιχων Υπηρεσιών και β) υπογράφονται εκ του Νόμου αποκλειστικά από το Δήμαρχο.
iii) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων στις οποίες στεγάζονται οι ανωτέρω Υπηρεσίες, καθώς και για την επάρκεια των, απαραίτητων για τη λειτουργία τους, αναλώσιμων υλικών.
iv) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων.

Τον κ. Ιωάννη Γκρίτζαλη, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Γόρτυνος και Φαλαισίας και του μεταβιβάζει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
i) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες
ii) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες, σε κατάσταση καλής λειτουργίας
iii) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων
iv) Τη συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους για τη διαχείριση υποθέσεων που αφορούν τις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες

Οι ανωτέρω, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Σιέμπος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

δείτε την απόφαση ΕΔΩ

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,827ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,356ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια