ΑρχικήΑΡΘΡΑΒγήκε το ΦΕΚ - ξεκινάνε οι διαδικασίες για την αντικατάσταση των εσωτερικών...

Βγήκε το ΦΕΚ – ξεκινάνε οι διαδικασίες για την αντικατάσταση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στα σπίτια της Μεγαλόπολης με φυσικό αέριο – Εκτός επιδοτήσεων οι επαγγελματικοί χώροι

Σήμερα Δευτέρα 18 Ιουλίου κυκλοφόρησε το ΦΕΚ για την Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγαλόπολης» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μετά και από την δημοσίευση αυτή, ξεκινάει και επίσημα η διαδικασία που όλοι οι πολίτες πρέπει να απευθυνθούν στα καταστήματα που υπάρχουν ήδη στην Πόλη μας ή όπου αλλού επιθυμούν και να κάνουν αιτήσεις για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Αξίζει να σημειώσουμε κάτι που σας είχαμε αναφέρει σαν Καφενείο Μεγαλόπολης αλλά επιβεβαιώνεται τώρα με την επίσημη απόφαση, η επιχορήγηση αφορά μόνο τις κατοικίες και δεν ισχύει για τους επαγγελματικούς χώρους!

“Οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών χώρων συμμετέχουν στην δαπάνη αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης με ίδια συμμετοχή”

Για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία δείτε μια συνοπτική περιγραφή της απόφασης και στο τέλος του άρθρου ολόκληρο το ΦΕΚ

Αντικείμενο της Δράσης/Δικαιούχος
Η παρούσα δράση αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κατοικιών, που βρίσκονται στην πόλη της Μεγαλόπολης και έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το υπό κατασκευήν δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή.
Ειδικότερα, αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες εφόσον πραγματοποιείται αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης, τα οποία είτε χρησιμοποιούν ως καύσιμο πετρέλαιο ή άλλα στερεά συμβατικά καύσιμα είτε συνδέονται με το σύστημα τηλεθέρμανσης που λειτουργεί στην πόλη της Μεγαλόπολης και το οποίο πρόκειται σύντομα να καταργηθεί.
Δικαιούχος της δράσης, κατά την έννοια του ν. 4314/2014, είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας

Κατηγορίες Ωφελουμένων
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Ωφελούμενοι της δράσης):
α) Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, και στις ειδικές περιπτώσεις που η κατοικία παραχωρείται δωρεάν ή ενοικιάζεται, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος). Στην περίπτωση που το απαιτούμενο εμπράγματο δικαίωμα αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση από τον αιτούντα για το είδος του εμπράγματος δικαιώματος και τη χρήση της κατοικίας.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων σε (συγκυριότητα/επικαρπία) επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά από συναίνεση των υπολοίπων (εξασφάλιση συναίνεσης με υπεύθυνη δήλωση, Παραρτήματος Ι).

β) δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (δ.τ. HENGAS A.E.) μέχρι την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (01-01-2022) όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας (δηλ. δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου την προηγούμενη ημέρα) και ειδικά στην περίπτωση ενοικιαζόμενης/δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας.

γ) το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν ο έχων το δικαίωμα της επικαρπίας της κατοικίας (πλήρης κύριος, επικαρπωτής), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της παρούσας ενίσχυσης.

Επιλέξιμες κατοικίες
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
– Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.
– Βρίσκεται στην πόλη της Μεγαλόπολης και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (δ.τ. HENGAS A.E.).
– Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο.
– Διαθέτει σύστημα θέρμανσης κλειστής εστίας εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης εν λειτουργία, με καύσιμο πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλο συμβατικό στερεό καύσιμο, ή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο τηλεθέρμανσης της πόλης και η αντικατάσταση του
συγκεκριμένου συστήματος θέρμανσης δεν έχει ενταχθεί ή υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή σε τυχόν
προγράμματα επιδότησης εσωτερικών εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου της κατόχου άδειας διανομής φυσικού αερίου «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟ- ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» (δ.τ. «HENGAS A.E.»).

Για να είναι επιλέξιμη η αλλαγή κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξιμες.

Έναρξη επιλεξιμότητας
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01.01.2022.

Υποβολή αίτησης επιχορήγησης
Η αίτηση επιχορήγησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους έως την 30.06.2023.

Σημειώνονται τα εξής:
– Μετά τη λήξη της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης επιχορήγησης.
– Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης μπορεί να συντμηθεί, στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον:
– εμπίπτουν στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών που παρουσιάζονται στη συνέχεια,
– είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
– πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου,
– είναι νόμιμες και κανονικές,
– διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ήτοι σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας,
– τεκμηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και λογιστικοποιούνται κατάλληλα.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας Προκήρυξης είναι οι εξής:
1. Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2. Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης και εάν πρόκειται για σύστημα θέρμανσης πετρελαίου, βιομάζας (ξυλεία ή πέλλετ) και έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης.
3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.
4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κ.λπ.
5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).
6. Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.
7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα – Λέβητα.
8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Υπογραμμίζεται ότι
– O ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη.
– Στις ενοικιαζόμενες/δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης (200.000 ευρώ). Απαιτείται από τον ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοιπών συνιδιοκτητών.
– Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή.
– Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή
.
– Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση μόνο του καυστήρα ή μόνο του λέβητα. Επιλέξιμη δαπάνη είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος με νέο σύστημα καυστήρα – λέβητα με ενεργειακά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, όπως ιδιαίτερα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017.
– Δεν είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση από την παρούσα προκήρυξη οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ), καθώς και κάθε άλλη παρέμβαση στο χώρο του λεβητοστασίου/εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, πλην των ανωτέρω αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών.
– Τέλος, τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του έργου πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση.

Ανώτατα όρια Επιχορήγησης
Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση υφισταμένου συστήματος θέρμανσης (κεντρικό ή ατομικό σύστημα) επιχορηγείται σύμφωνα με τα ακόλουθα ανώτατα όρια ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος λέβητα που αφορά την λειτουργία της θέρμανσης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τις δαπάνες του άρθρου 6 και το συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, όπως αυτός καθορίζεται από τα παραστατικά της παρ. 7 του άρθρου 8

Δείτε όλο το ΦΕΚ αναλυτικά :

FEK-B-03744-18-07-2022 Αντι… by Πάνος Αλεβίζος

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
794ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ