Kafeneio.gr- Banner 728x180
ΑρχικήΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ


Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης, κατά τη συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου 2012, αποφάσισε  σχετικά με τον νέο Κανονισμό Ύδρευσης Μεγαλόπολης τα κάτωθι:
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Το σχέδιο Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Μεγαλόπολης έχει τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική του μορφή. Θα πρέπει αφού μελετήσουμε το σχέδιο του κανονισμού να τοποθετηθούμε κάνοντας τις παρατηρήσεις μας για τυχόν τροποποίηση και συμπλήρωσή του.
Θεωρώ ότι η λειτουργία του δικτύου ύδρευσης που καλύπτει τον Δήμο μας και συγκεκριμένα την πόλη της Μεγαλόπολης που ανήκει στην αρμοδιότητά μας, πρέπει να διέπεται από έναν κανονισμό για την σωστή και ομαλή λειτουργία του.
Μετά από μελέτη του σχεδίου του κανονισμού, θεωρώ ότι είναι ένας πλήρης κανονισμός ύδρευσης, στον οποίο έχουν προβλεφθεί με λεπτομέρεια όλοι οι παράμετροι και εισηγούμαι την ψήφισή του ως έχει.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ Η Μ Ο Υ Μ Ε Γ Α Λ Ο Π Ο Λ Η Σ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο – Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι
 
Άρθρο 1o
Αντικείμενο του Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Μεγαλόπολης. 
Άρθρο 2o
i)Γενικοί Όροι
1. Ο Δήμος έχει στην κυριότητά του τα δίκτυα ύδρευσης και είναι αρμόδιος για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους, σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)
2. Ο Δήμος παρέχει νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η χρήση του νερού αυτού, για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς, γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει, με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές, στην επιθυμητή βελτίωσή του. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή χρήση.
3. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του παρόντος Κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον, με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση του. Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση.
5. Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρολήπτης να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.
6. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων του Δήμου είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Ο Δήμος δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης του νερού, από το μηδενικό μέχρι το κανονικό επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης.
7. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων, σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο. Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή του νερού κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης – αποθήκευσής του.
8. Οι υδρολήπτες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα έως τρείς (3) μήνες, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρ εώσεις του προς το Δήμο και κυρίως από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του παγίου.
ii) Βασικές έννοιες
1. Ιδιοκτήτης, κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με το Δήμο δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου.
Ο Δήμος κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε η ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
2. Υδραυλική παροχή .
Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζεται από την υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου διακλάδωση του δικτύου από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι και τη θέση του αγωγού διανομής.
Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται ‘παροχή’ και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει τη δαπάνη για την κατασκευή της. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο, για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε, έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του, και δε μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.
Οι παροχές διακρίνονται:
α) Σε κοινές παροχές ύδρευσης, με διάμετρο μέχρι 1” ίντσα , που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.
β) Σε ειδικές παροχές ύδρευσης, με διάμετρο μεγαλύτερη των 2′ ιντσών, που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως νοσοκομεία, εργοστάσια, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα, τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.
γ) Σε πυροσβεστικές παροχές, με διάμετρο άνω των 2” ιντσών (50 χιλιοστών), που χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες του Δήμου.
δ) Σε εργοταξιακές παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου κατασκευής κτιρίων. Για την τοποθέτηση των παροχών αυτών απαιτείται η υποβολή οικοδομικής άδειας, θεωρημένης από την πολεοδομική υπηρεσία για υδροδότηση εργοταξιακής παροχής. Οι εργοταξιακές παροχές χορηγούνται μετά την οικονομική τακτοποίηση του ιδιοκτήτη, είναι προσωρινές και έχουν διάρκεια δύο (2) ετών.
Εάν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου είναι δυνατή, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη από αντίγραφο οικοδομικής άδειας από το οποίο να προκύπτει η παράταση της ισχύος της οικοδομικής άδειας, η ισόχρονη παράταση της εργοταξιακής παροχής.
Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει στο Δήμο τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μετατρέψει την υδροδότηση του σε κοινή ή ειδική παροχή. Αν διαπιστωθεί ότι ακίνητο υδροδοτείται με εργοταξιακή παροχή μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών του εργασιών, ο Δήμος μπορεί να διακόψει άμεσα την παροχή νερού και να επιβάλει πρόστιμο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της παροχής, εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου, ενώ τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από το Δήμο υπηρεσίας.
4. Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου, που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 3ο
Αγωγοί
Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται σε αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου, κεντρικούς τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής.
· Αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που μεταφέρουν το νερό από τις πηγές υδροληψίας μέχρι και τις δεξαμενές διανομής.
· Κεντρικοί τροφοδοτικοί αγωγοί χαρακτηρίζονται οι αγωγοί του δικτύου με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη των 200 χιλιοστών του μέτρου.
· Αγωγοί διανομής χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που έχουν διάμετρο μικρότερη των 200 χιλιοστών του μέτρου.
Άρθρο 4ο
Μεταφορά, μετατροπή, μετατόπιση, ανύψωση, καταβίβαση της παροχής
1. Ο Δήμος μπορεί να προβαίνει στη μεταφορά, τη μετατροπή, τη μετατόπιση, την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, είτε αυτεπάγγελτα, όταν κρίνεται αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του δικτύου της και την αντιμετώπιση ενδεχόμενου υγειονομικού κινδύνου.
2. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, αυτή συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τα αρμόδια γραφεία του Δήμου και η εργασία εκτελείται με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού.
3. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δήμο, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την αποδεχτεί, προσαρμόζοντας ανάλογα τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του, και να προβεί στην σύνδεση τους στη νέα θέση της παροχής, με δική του ευθύνη και δαπάνη. Ο Δήμος δεν ευθύνεται αν από αμέλεια του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν τεχνικού προκληθεί η διακοπή της ύδρευσής του ή οποιαδήποτε άλλη ζημία.
4. Οι εργασίες για τη μεταφορά, τη μετατόπιση, την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής γίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
5. Οι προσωρινές παροχές που έχουν τοποθετηθεί μακριά από το ακίνητο, για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής, δεν μεταφέρονται. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, κατασκευάζεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή αυτεπάγγελτα από τον Δήμο νέα παροχή στην οριστική της θέση, δηλαδή στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του ακινήτου. Η δαπάνη για την κατασκευή της νέας παροχής βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
Α. Μεταφορά παροχής
1. Η μεταφορά της παροχής με δαπάνες του ιδιοκτήτη μπορεί να γίνει ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Στην περίπτωση που τοποθετηθεί συλλέκτης για την υδροδότηση του ακινήτου, όλες οι υπάρχουσες παροχές του ακινήτου μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη.
β) Σε περίπτωση που, κατά την κρίση του Δήμου, επιβάλλεται η μεταφορά της παροχής, για να αντιμετωπιστεί υγειονομικός κίνδυνος.
γ) Ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών για οποιονδήποτε λόγο. Η μεταφορά της παροχής στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνο όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του δικτύου ύδρευσης ή εμπόδια στην ομαλή υδροδότηση άλλων ιδιοκτησιών.
2. Σε περίπτωση κατασκευής νέου δικτύου ύδρευσης ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει, με δικές του δαπάνες, την παροχή από το καταργημένο παλιό δίκτυο.
3. Ο Δήμος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη μεταφορά ειδοποιεί τον υδρολήπτη, ο οποίος οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για τη σύνδεση των εσωτερικών του εγκαταστάσεων. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη προκληθεί διακοπή νερού στο ίδιο ή σε άλλο ακίνητο.
4. Στις περιπτώσεις που η μεταφορά της παροχής γίνεται αυτεπάγγελτα από τον Δήμο με δαπάνη του ιδιοκτήτη και αυτός αρνείται την καταβολή της, αυτή μπορεί να συμπεριληφθεί στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού αυτού.
Β. Μετατροπή – Μετατόπιση παροχής
1. Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις των παλαιών παροχών δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του Δήμου, η Τεχνική Υπηρεσία προβαίνει στις αναγκαίες μετατροπές τους, ώστε να είναι δυνατή η σωστή λειτουργία και συντήρηση της παροχής και του υδρομετρητή και η κανονική ύδρευση του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης βαρύνεται με την δαπάνη της μετατροπής και είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει ανάλογα την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου του.
2. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει σε νέα ασφαλέστερη θέση την παροχή που έχει τοποθετηθεί σε αδιαμόρφωτη περιοχή και κατά την κρίση του εκτίθεται σε κινδύνους. Η μετατόπιση αυτή γίνεται με επιβάρυνση του ιδιοκτήτη και είναι υποχρεωτική γι’ αυτόν. Η μετατόπιση της παροχής, εξαιτίας της διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του πεζοδρομίου, γίνεται με δαπάνη του Δήμου.
3. Η δαπάνη για την μετατόπιση των αγωγών του Δήμου που βρίσκονται σε ξένες ιδιοκτησίες, είτε λόγω τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, είτε λόγω ανάγκης εκτέλεσης εργασιών από τον ιδιοκτήτη, βαρύνει εξ’ολοκλήρου τον Δήμο.
Γ. Ανύψωση – Καταβίβαση παροχής
1. Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου έχει ως συνέπεια την προσαρμογή της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη, είτε με ανύψωση είτε με καταβίβαση αυτών. Η δαπάνη για την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής λόγω μεταβολής της στάθμης του πεζοδρομίου βαρύνει τον υπεύθυνο για την μεταβολή.
Άρθρο 5ο
Υδρομετρητές
1. Για τη μέτρηση της κατανάλωσης του νερού τοποθετείται, μετά την καταβολή του καθορισμένου τέλους σύνδεσης, υδρομετρητής, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του Δήμου, σε κάθε παροχή, ο οποίος συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου και αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου.
Ο υδρολήπτης είναι χρήστης του υδρομετρητή και βαρύνεται με τη δαπάνη συντήρησης και αφαίρεσής του, η οποία καταβάλλεται με τη μορφή ενοικίου υδρομετρητή, το ύψος του οποίου αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και περιλαμβάνεται στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού.
2. Οι υδρομετρητές τοποθετούνται σε κιβώτιο προστασίας μέσα σε ειδικά φρεάτια που κατασκευάζονται συνήθως πάνω στο πεζοδρόμιο, τα οποία ο υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για την τυχόν αλλοίωση ή φθορά, που προκαλείται σ’ αυτά.
3. Στις πολυκατοικίες σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.λ.π. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά, ένας τουλάχιστον υδρομετρητής.
Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με τον ίδιο υδρομετρητή είναι αντικανονική και ο Δήμος δικαιούται να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού ή και σε αφαίρεση του υδρομετρητή μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλει πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις υφισταμένων παλαιών οικοδομών, όπου για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η κατασκευή των επιμέρους παροχών, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να επιτραπεί η υδροδότηση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με κοινό υδρομετρητή.
Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης ή χρήστης κάθε οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας θα επιβαρύνεται με την πάγια κατανάλωση νερού. Η κατανάλωση του νερού που θα καταγράφεται στον κοινό υδρομετρητή θα κατανέμεται μεταξύ των καταναλωτών με δική τους ευθύνη. Για την κοινή κατανάλωση οι καταναλωτές θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο καθένας απέναντι στο Δήμο.
5. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ελέγχει τους υδρομετρητές σε οποιαδήποτε στιγμή και να τους αντικαθιστά με άλλους, ακόμα και διαφορετικού συστήματος ή να προσθέτει μετρητές για βοηθητικό έλεγχο.
Ο υδρολήπτης έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τον Δήμο τον έλεγχο των μετρητών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Δήμο και να καταβάλει τη δαπάνη ελέγχου κάθε υδρομετρητή, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά τον έλεγχο, εάν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής λειτουργεί με ακρίβεια ή με προσέγγιση + -3% ο υδρολήπτης βαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου.
Αν αντίθετα, διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του υδρομετρητή σε ποσοστό μεγαλύτερο από + – 3% τα έξοδα βαρύνουν τον Δήμο.
6. Παρεμβάσεις στον υδρομετρητή από τον υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο υδρολήπτης οφείλει να ειδοποιεί το Δήμο σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του υδρομετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε.
Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί ο υδρομετρητής, η κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη τη περίοδο αδράνειάς του. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο μέσος όρος της κατανάλωσης που σημειώθηκε κατά το διάστημα λειτουργίας του, σε σύγκριση με την κατανάλωση της ] ]>

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,834ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,364ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια