ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 1 ΜΑΙΟΥ

0
167

«Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις».

 

Ο Διοικητής Περ/κής Δ/σης Πυρ/κών Υπηρεσιών Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Τις παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α΄137).
β. Του άρθρου 29 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2 του Ν.2649/1997 (Α΄38).
γ. Του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εγκαταστάσεων της χώρας» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (Α΄289).
δ. Του Ν.1845/1989 «Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
ε. Του Ν.Δ. 3030/1954 «Περί αγροφυλακής» (Α΄244).
στ. Του Ν.616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων» (Α΄166).
ζ. Του Π.Δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικίνδυνων (Α΄157).
η. Της υπ’ αριθ. 12030 Φ.109.1/10-5-1999 Κ.Υ.Α. (Β΄713) «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυρ/κού Σώματος με άλλους εμπλεκόμενους Φορείς στην πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών».
θ. Της υπ’ αριθ. 353001/13-4-2000 (ΦΕΚ Β΄566) απόφαση του Πρωθυπουργού για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας».
2. Το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄1459/30-11-2000), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9Α/2005 Πυρ/κή Διάταξη (ΦΕΚ Β΄ 1554/10-11-2005) και ισχύει.
3. Τις σχετικές έγγραφες εισηγήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διοίκησης Π.Υ. Πελοποννήσου.

 

Κ α θ ο ρ ί ζ ο υ μ ε

 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

 

1. Εκτάσεις στις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι:
α) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στις παραγρ. 1,2,3,4 και 5 του Ν. 998/1979.
β) Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και οι βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.998/1979 και
γ) Οι αγροτικές εκτάσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του Ν.Δ. 3030/1954.

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή στις παρακάτω περιοχές:
α. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται από οικισμούς, που προϋπήρχαν του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών.
ΟΙ οικοπεδικοί και ακάλυπτοι χώροι που ευρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως και οικιστικών περιοχών, εμπίπτουν στα άρθρα της υπ’ αριθ. 4 Πυρ/κής Διάταξης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1346/2012).
β. Στις αλυκές.
γ. Στους αρχαιολογικούς χώρους και
δ. Στα λατομεία και ορυχεία.
Άρθρο 2

 

1. Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι η καύση αγροτικών εκτάσεων από 01-05-2014 έως 31-10-2014, χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5. παράγρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄1459/30-11-2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9 Α/ 2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄1554/10-11-2005) και ισχύει
2. Καθορίζουμε την χρονική περίοδο, από 01-05-2014 μέχρι 31-10-2014, κατά την διάρκεια της οποίας
α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, η χρήση πυρός, στις περιοχές των παραγράφων 1α και 1β της παρούσης.

 

Άρθρο 3

 

Η παρούσα Διάταξη ισχύει από την ημερομηνία κοινοποίησής της στις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς.

 

Τρίπολη 18 Μαρτίου 2014
Ο Διοικητής Π.Δ.Π.Υ. Πελ/σου

 

Κωνσταντίνος Δ. Γιόβας
Αρχιπύραρχος

 

Ο
Διοικητής Π.Υ. Τρίπολης

 

Θεόδωρος Ι. Λαρέζος
Αντιπύραρχος

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here